Rozwiązania dostosowane do indywidualnych oczekiwań Klienta
PONAR Pressure to także indywidualne projekty, rozwiązania i realizacja zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów. Najczęściej są to projekty, których, z obawy na realizację, nie podejmowały się inne firmy specjalistyczne. Poniżej mamy przyjemność zaprezentować kilka przykładowych realizacji dla różnych branż, które w swoich codziennych pracach wykorzystują wodę pod wysokim bądź ultra wysokim ciśnieniem wody.

PONAR JETtruck, jedy­ne takie roz­wią­za­nie w Pol­sce, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest jed­na z firm na połu­dniu Pol­ski, Zle­ce­nio­daw­ca pro­jek­tu. To agre­gat wyso­ko­ci­śnie­nio­wy zabu­do­wa­ny na samo­cho­dzie cię­ża­ro­wym wraz z dwu­po­zio­mo­wym mani­pu­la­to­rem zbi­ja­ją­co-spłu­ku­ją­cym, zapro­jek­to­wa­nym i wyko­na­nym spe­cjal­nie pod wyma­ga­nia Klien­ta w celu osią­gnię­cia opty­mal­ne­go efek­tu czysz­cze­nie pod­ło­ża pod wykoń­cze­nie budo­wy dróg ostat­nią war­stwą asfaltu.


Zapro­jek­to­wa­nie, wyko­na­nie oraz mon­taż spe­cjal­ne­go mani­pu­la­to­ra, wyso­ko­ci­śnie­nio­we­go tale­rza obro­to­we­go na dostar­czo­nym prze Zle­ce­nio­daw­cę pojeź­dzie KUBOTA. Funk­cjo­nal­ność – oczysz­cza­nie powierzch­ni lot­nisk z gumy opon samo­lo­tów oraz pasów naprowadzających.


PONAR JETdeep-well, to cię­ża­ro­wy samo­chód spe­cja­li­stycz­ny z zabu­do­wa­nym agre­ga­tem wyso­ko­ci­śnie­nio­wym wraz z zapro­jek­to­wa­nym i wyko­na­nym przez PONAR mani­pu­la­to­rem głę­bi­no­wym. Pro­jekt skon­stru­owa­ny na spe­cjal­nie zamó­wie­nie Klien­ta, zgod­nie z usta­lo­ny­mi wyma­ga­nia­mi. Funk­cjo­nal­ność – czysz­cze­nie stud­ni głę­bi­no­wych wspie­ra­ne autor­skim roz­wią­za­niem w posta­ci sys­te­mu ste­ro­wa­nia, moni­to­rin­gu i kon­tro­li para­me­trów pra­cy urządzenia.

 

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020