Manipulatory

To grupa specjalistycznych półautomatycznych elementów pneumatycznych produkcji PONAR, umożliwiających kompletację systemów gotowych do prac z użyciem elastycznych lanc wysokociśnieniowych. 

Wszyst­kie mani­pu­la­to­ry PONAR z rodzi­ny FEEDER cechu­je modu­ło­wość, pre­cy­zja wyko­na­nia oraz żywot­ność użyt­ko­wa­nia. Ich celem jest zwięk­sza­nie bez­pie­czeń­stwa, sta­bil­no­ści oraz wydaj­no­ści pra­cy ope­ra­to­ra. Przy­czy­nia­ją się do obni­że­nia kosz­tów wyko­na­nia pro­jek­tu czysz­cze­nia. Para­me­try tech­nicz­ne pozwa­la­ją zwięk­szyć wydaj­ność kil­ku­krot­nie w sto­sun­ku do prac wyko­ny­wa­nych meto­da­mi tradycyjnymi.

Podaj­ni­ki pozwa­la­ją na pra­ce z ela­stycz­ny­mi lan­ca­mi wyso­ko­ci­śnie­nio­wy­mi o zróż­ni­co­wa­nych śred­ni­cach zewnętrz­nych, zapew­nia­jąc przy tym mak­sy­mal­ną pręd­kość pra­cy urzą­dze­nia. Swo­imi opty­mal­ny­mi wymia­ra­mi oraz wagą jesz­cze bar­dziej popra­wia­ją kom­fort czysz­cze­nia ele­men­tów prze­my­sło­wych. W tym celu reko­men­du­je­my rów­nież akce­so­ria uzu­peł­nia­ją­ce typu balanser.

Modu­ło­wa budo­wa podaj­ni­ków umoż­li­wia łatwą roz­bu­do­wę urzą­dze­nia o kolej­ne podaj­ni­ki lan­cy, two­rząc tym samym roz­wią­za­nia wie­lo­lan­co­we PONAR. War­to wspo­mnieć, że na roz­wią­za­nia typu FEEDER są dostar­cza­ne wraz z kom­plet­ny­mi akce­so­ria­mi uzu­peł­nia­ją­cy­mi, któ­re umoż­li­wia­ją sto­so­wa­nie lanc o róż­nych śred­ni­cach oraz wyko­na­nie prac na róż­nych śred­ni­cach wewnętrz­nych rurek wymien­ni­ków bądź kon­den­sa­to­rów rurowych.

 

podajnik pojedynczy FEEDERbasic


Spe­cjal­ne pneu­ma­tycz­ne urzą­dze­nie dedy­ko­wa­ne do pra­cy z wyso­ko­ci­śnie­nio­wą ela­stycz­ną lancą. 

Urzą­dze­nie to jest prze­zna­czo­ne do wewnętrz­ne­go czysz­cze­nia wymien­ni­ków cie­pła z zale­ga­ją­cych osadów.

Mani­pu­la­tor jest zapro­jek­to­wa­ny do pra­cy z róż­ny­mi jed­nost­ka­mi pomp wyso­ko­ci­śnie­nio­wych. Wypo­sa­żo­ny w sta­cję przy­go­to­wa­nia powie­trza FRL.

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

podajnik pojedynczy FEEDERbox


Spe­cjal­ne urzą­dze­nie dedy­ko­wa­ne do pra­cy z ela­stycz­ną lan­cą HP i UHP.

To urzą­dze­nie jest prze­zna­czo­ne do czysz­cze­nia wymien­ni­ków cie­pła wewnątrz rur. Do pra­cy urzą­dze­nia nie­zbęd­ny jest kom­plet­ny sys­tem przy­go­to­wa­nia powie­trza ze sprę­żar­ką (zestaw nie zawie­ra sprężarki).

Urzą­dze­nie jest goto­we do pra­cy z róż­ny­mi jed­nost­ka­mi pomp UHP. Zestaw zawie­ra orga­ni­zer z dodat­ko­wy­mi kom­plet­ny­mi akcesoriami.

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

» wię­cej informacji

podajnik podwójny FEEDERcombo x2


Auto­ma­tycz­ny, podwój­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej zamknię­ty w cen­tral­nej obudowie

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERcom­bo x2
 • 2 x przed­nie rury pro­wa­dzą­ce – pro­wad­ni­ca dwu­lan­co­wa 0,5m
 • kom­plet­ny zespół przy­go­to­wa­nia powie­trza z prze­wo­dem 5m
 • 2 szt. – kom­plet­nych zesta­wów akce­so­riów dodat­ko­wych dla róż­nych śred­nic lancy
 • kom­plet klu­czy do montażu
 • instruk­cję obsłu­gi PL

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

podajnik potrójny FEEDERcombo x3


Auto­ma­tycz­ny, potrój­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej zamknię­ty w cen­tral­nej obudowie

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERcom­bo x3
 • 3 x przed­nie rury pro­wa­dzą­ce – pro­wad­ni­ca trój­lan­co­wa 0,5m
 • kom­plet­ny zespół przy­go­to­wa­nia powie­trza z prze­wo­dem 5m
 • 3 szt. – kom­plet­nych zesta­wów akce­so­riów dodat­ko­wych dla róż­nych śred­nic lancy
 • kom­plet klu­czy do montażu
 • instruk­cję obsłu­gi PL

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

podajnik poczwórny FEEDERcombo x4


Auto­ma­tycz­ny, poczwór­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej zamknię­ty w cen­tral­nej obudowie

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERcom­bo x4
 • 4 x przed­nie rury pro­wa­dzą­ce – pro­wad­ni­ca czwór­lan­co­wa 0,5m
 • kom­plet­ny zespół przy­go­to­wa­nia powie­trza z prze­wo­dem 5m
 • 4 szt. – kom­plet­nych zesta­wów akce­so­riów dodat­ko­wych dla róż­nych śred­nic lancy
 • kom­plet klu­czy do montażu
 • instruk­cję obsłu­gi PL

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

podajnik multilancowy FEEDERbox 3in1


Mani­pu­la­tor wspo­ma­ga­ją­cy czysz­cze­nie wymien­ni­ków ciepła

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny potrój­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERbox 3in1 z dedy­ko­wa­nym poje­dyn­czym napę­dem pneumatycznym
 • 3 x przed­nie rury pro­wa­dzą­ce, pozio­mu­ją­ce 0,5 m
 • 3 x kom­plet­nych zesta­wów akce­so­riów dodat­ko­wych dla róż­nych śred­nic lancy
 • kom­plet klu­czy do montażu
 • instruk­cję obsłu­gi PL

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

rama pneumatyczna FRAME STD + CP


Kom­plet­na ALU rama STD do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem kołnierzowym

 • obszar robo­czy: 150 x 150 cm
 • zdal­ny panel kon­tro­l­ny (ste­ro­wa­nie)

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

 

rama pneumatyczna FRAME STD+ + CP


Kom­plet­na ALU rama STD+ do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem kołnierzowym

 • obszar robo­czy: 200 x 200 cm
 • zdal­ny panel kon­tro­l­ny (ste­ro­wa­nie)

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

rama pneumatyczna FRAME STD


Kom­plet­na ALU rama STD do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem kołnierzowym

 • obszar robo­czy: 150 x 150 cm
 • rama wypo­sa­żo­na jest w pneu­ma­tycz­ne sil­ni­ki do poru­sza­nia wybra­nym mani­pu­la­to­rem w osi X i Y
 • posia­da spe­cjal­ny uchwyt mocu­ją­cy do koł­nie­rza wymien­ni­ka cie­pła i uchwy­ty tranapsortowe

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

rama pneumatyczna FRAME STD+


Kom­plet­na ALU rama STD+ do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem kołnierzowym

 • obszar robo­czy: 200 x 200 cm
 • rama wypo­sa­żo­na jest w pneu­ma­tycz­ne sil­ni­ki do poru­sza­nia wybra­nym mani­pu­la­to­rem w osi X i Y
 • posia­da spe­cjal­ny uchwyt mocu­ją­cy do koł­nie­rza wymien­ni­ka cie­pła i uchwy­ty trnapsortowe

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

panel sterowania [CP]


Funk­cjo­nal­ność:

 • włącz­nik pneu­ma­tycz­ny on/​off
 • prze­łącz­nik szyb­ko­ści prze­su­wu (szyb­kie /​ wol­ne)
 • ste­ro­wa­nie ruchu: lewo /​ pra­wo
 • ste­ro­wa­nie ruchu: góra /​ dół
 • ruch lan­cy: do przo­du /​ do tyłu
 • zin­te­gro­wa­ny wyłącz­nik bezpieczeństwa
 • wąż spi­ral­ny pneu­ma­tycz­ny 5 m

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

rama aluminiowa typu A-FRAME


Alu­mi­nio­wa rama typu „A”, dedy­ko­wa­na do pod­wie­sze­nia podaj­ni­ka FEEDERbox

Zestaw zawie­ra:

 • ele­men­ty do łatwe­go mon­ta­żu kom­plet­nej ramy
 • instruk­cja obsłu­gi PL
 • balan­ser

Obszar robo­czy [m]: 1,5 x 1,5

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

 

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020