Części zamienne
PONAR to gwarant oryginalnych części oraz modułów zamiennych, z których zostały zbudowane wszystkie urządzenia oferowane przez naszą firmę. Dotyczy to zarówno rozwiązań produkcji PONAR jak również rozwiązań firm partnerskich, których mamy przyjemność reprezentować na polskim rynku.

Jako auto­ry­zo­wa­ny part­ner han­dlo­wy firm zagra­nicz­nych, na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach ofe­ru­je­my dostęp do ory­gi­nal­nych czę­ści nastę­pu­ją­cych producentów:

  • WOMA [czę­ści do pomp wyso­ko­ci­śnie­nio­wych oraz innych roz­wią­zań producenta];
  • UDOR [czę­ści do pomp wyso­ko­ci­śnie­nio­wych oraz innych roz­wią­zań producenta];
  • HPP [czę­ści do pomp wyso­ko­ci­śnie­nio­wych oraz innych roz­wią­zań producenta];
  • IDROJET [czę­ści oraz modu­ły do eks­trak­to­rów hydrau­licz­nych typu IDRO];
  • AQUAJET [akce­so­ria, czę­ści oraz modu­ły do robo­tów spe­cja­li­stycz­nych do kucia beto­nu typu Aqua Cutter];
  • MAZZONI [czę­ści oraz modu­ły do pod­grze­wa­czy wody].

Na życze­nie naszych Kon­tra­hen­tów jeste­śmy w sta­nie dobrać rów­nież zamien­ni­ki jako alter­na­ty­wa do czę­ści i modu­łów ory­gi­nal­nych. Pro­po­no­wa­ne przez nas zamien­ni­ki cechu­je wyso­ka jakość wyko­na­nia oraz porów­ny­wal­na do ory­gi­na­łu żywot­ność elementu.

Jako pro­du­cent kom­plet­nych roz­wią­zań, w zależ­no­ści od zapo­trze­bo­wa­nia naszych Klien­tów, gwa­ran­tu­je­my tak­że dostęp do wszel­kich akce­so­riów uzu­peł­nia­ją­cych róż­ne­go rodza­ju, takich jak: dysze wyso­ko­ci­śnie­nio­we, węże i lan­ce wyso­ko­ci­śnie­nio­we, pisto­le­ty wyso­ko­ci­śnie­nio­we. Akce­so­ria są dobie­ra­ne odpo­wied­nio do para­me­trów pra­cy agre­ga­tu lub rodza­ju wyko­ny­wa­nych prac specjalistycznych.

W mia­rę moż­li­wo­ści dokła­da­my wszel­kich sta­rań, żeby ele­men­ty szyb­ko zuży­wa­ją­ce się, czę­ści dedy­ko­wa­ne oraz czę­ści stra­te­gicz­ne, wyma­ga­ją­ce dłu­gie­go okre­su ocze­ki­wa­nia, znaj­do­wa­ły się w naszym maga­zy­nie lokal­nym w Łazi­skach Górnych

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020