Systemy czyszczące
W swoim wachlarzu produktowym oferujemy także gotowe systemy czyszczące przeznaczone do pracy z wysokociśnieniowymi lancami elastycznymi. Na życzenie Klienta modyfikujemy gotowe systemy bądź opracowujemy nowe rozwiązania umożliwiające wspieranie prac czyszczeniowych z wykorzystaniem wody pod wysokim i ultra wysokim ciśnieniem.

Sys­te­my z rodzi­ny FEEDER są roz­wią­za­nia­mi goto­wy­mi do współ­pra­cy z agre­ga­ta­mi wyso­ko­ci­śnie­nio­wy­mi oraz lan­ca­mi ela­stycz­ny­mi dowol­ne­go pro­du­cen­ta. Słu­żą wspie­ra­niu czysz­cze­nia ruro­wych wkła­dów wymien­ni­ków cie­pła oraz kon­den­sa­to­rów spo­ty­ka­nych m.in. w elek­trow­niach, elek­tro­cie­płow­niach oraz w zakła­dach petrochemicznych.

Nasze roz­wią­za­nia pozwa­la­ją na zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa oraz wydaj­no­ści pra­cy ope­ra­to­ra, a tak­że przy­czy­nia­ją się do obni­że­nia kosz­tów wyko­na­nia pro­jek­tu czysz­cze­nia. Para­me­try tech­nicz­ne pozwa­la­ją zwięk­szyć wydaj­ność kil­ku­krot­nie w sto­sun­ku do prac wyko­ny­wa­nych meto­dą tra­dy­cyj­ną – ręczną.

Mani­pu­la­tor wraz pane­lem kon­tro­l­nym pozwa­la­ją na pra­cę w try­bie „przód-tył”, „góra-dół”, „w pra­wo-w lewo” przy wyko­rzy­sta­niu lanc o zróż­ni­co­wa­nych śred­ni­cach zewnętrz­nych, zapew­nia­jąc tym samym mak­sy­mal­ną pręd­kość pra­cy urzą­dze­nia. Sam sys­tem wyko­na­ny jest z odpor­nych na koro­zję lek­kich mate­ria­łów, co pozwa­la na szyb­ką mobi­li­za­cję sprzę­tu w róż­nych miej­scach wyko­ny­wa­nych robót specjalistycznych.

Modu­ło­wa budo­wa ramy STDSTD+ pozwa­la na łatwy mon­taż i demon­taż oraz na roz­bu­do­wę urzą­dze­nia o inne roz­wią­za­nia PONAR Pres­su­re. Roz­wią­za­nia z rodzi­ny FEEDER są dostar­cza­ne wraz z kom­plet­ny­mi akce­so­ria­mi uzu­peł­nia­ją­cy­mi, umoż­li­wia­ją­cy­mi sto­so­wa­nie lanc o róż­nych śred­ni­cach zewnętrz­nych w zależ­no­ści od śred­nic  wewnętrz­nych rurek wkła­dów wymien­ni­ków bądź kon­den­sa­to­rów rurowych.

 

FEEDERbox 3in1 Bundle Cleaning System STD


Sys­tem zawiera:

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny potrój­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERbox 3in1 z dedy­ko­wa­nym poje­dyn­czym napę­dem pneumatycznym
 • kom­plet­ną ALU rama STD do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem koł­nie­rzo­wym i obsza­rem robo­czym 150 x 150 cm
 • CP (Con­trol Panel)
 • kom­plet klu­czy do montażu,
 • instruk­cję obsłu­gi PL

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

» wię­cej informacji

FEEDERbox 3in1 Bundle Cleaning System STD+


Sys­tem zawiera:

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny podwój­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERbox 3in1 z dedy­ko­wa­nym poje­dyn­czym napę­dem pneumatycznym
 • kom­plet­ną ALU rama STD+ do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem koł­nie­rzo­wym i obsza­rem robo­czym 200 x 200 cm
 • CP (Con­trol Panel),
 • kom­plet klu­czy do montażu,
 • instruk­cję obsłu­gi PL

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

FEEDERcombo x2 Bundle Cleaning System STD


Sys­tem zawiera:

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny podwój­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERcom­bo x2 z dedy­ko­wa­nym poje­dyn­czym napę­dem pneumatycznym
 • kom­plet­ną ALU rama STD do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem koł­nie­rzo­wym i obsza­rem robo­czym 150 x 150 cm
 • CP (Con­trol Panel),
 • kom­plet klu­czy do montażu,
 • instruk­cję obsłu­gi PL

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

FEEDERcombo x2 Bundle Cleaning System STD+


Sys­tem zawiera:

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny potrój­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERcom­bo x2 z dedy­ko­wa­nym poje­dyn­czym napę­dem pneumatycznym
 • kom­plet­ną ALU rama STD+ do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem koł­nie­rzo­wy i obsza­rem robo­czym 200 x 200 cm
 • CP (Con­trol Panel),
 • kom­plet klu­czy do montażu,
 • instruk­cję obsłu­gi PL

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

FEEDERcombo x3 Bundle Cleaning System STD


Sys­tem zawiera:

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny potrój­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERcom­bo x3 z dedy­ko­wa­nym napę­dem pneumatycznym
 • kom­plet­ną ALU rama STD do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem koł­nie­rzo­wym i obsza­rem robo­czym 150 x 150 cm
 • CP (Con­trol Panel)
 • kom­plet klu­czy do montażu
 • instruk­cję obsłu­gi PL

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

» wię­cej informacji

FEEDERcombo x3 Bundle Cleaning System STD+


Sys­tem zawiera:

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny potrój­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERcom­bo x3 z dedy­ko­wa­nym napę­dem pneumatycznym
 • kom­plet­ną ALU rama STD+ do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem koł­nie­rzo­wym i obsza­rem robo­czym 200 x 200 cm
 • CP (Con­trol Panel)
 • kom­plet klu­czy do montażu
 • instruk­cję obsłu­gi PL

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

FEEDERcombo x4 Bundle Cleaning System STD


Sys­tem zawiera:

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny potrój­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERcom­bo x4 z dedy­ko­wa­nym napę­dem pneumatycznym
 • kom­plet­ną ALU rama STD do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem koł­nie­rzo­wym i obsza­rem robo­czym 150 x 150 cm
 • CP (Con­trol Panel),
 • kom­plet klu­czy do montażu
 • instruk­cję obsłu­gi PL

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

FEEDERcombo x4 Bundle Cleaning System STD+


Sys­tem zawiera:

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny potrój­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERcom­bo x4 z dedy­ko­wa­nym napę­dem pneumatycznym
 • kom­plet­ną ALU rama STD+ do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem koł­nie­rzo­wym i obsza­rem robo­czym 200 x 200 cm
 • CP (Con­trol Panel)
 • kom­plet klu­czy do montażu
 • instruk­cję obsłu­gi PL

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwierdzenia

 
 

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020