O firmie
PONAR Pressure to marka wysokociśnieniowych systemów hydrauliki wodnej PONAR Wadowice SA. Oferujemy modułowe oraz indywidualne rozwiązania z wykorzystaniem technologii wody pod wysokim ciśnieniem (ultra high pressure).
Nasze rozwiązania są wydajne, skuteczne i dopasowane do oczekiwań Klienta oraz przyjazne dla środowiska.

 

Mar­ka PONAR Pres­su­re to doświad­cze­nie i kre­atyw­ność w podej­ściu do apli­ka­cji w zakre­sie wyso­ko­ci­śnie­nio­wej hydrau­li­ki wod­nej. Nasze usłu­gi mają zasto­so­wa­nie we wszyst­kich bran­żach, w któ­rych wyma­ga­na jest pre­cy­zja w dzia­ła­niu i nie­za­wod­ność sys­te­mów. Ofe­ro­wa­ne roz­wią­za­nia znaj­du­ją zasto­so­wa­nie rów­nież w stre­fach zagro­żo­nych wybu­chem i obsza­rach typu no-man entry.

Jeste­śmy człon­kiem Euro­pe­an Water Jet­ting Insti­tu­te, orga­ni­za­cji sku­pia­ją­cej pod­mio­ty gospo­dar­cze, zaj­mu­ją­cej się bada­niem wyko­rzy­sta­nia wody o wyso­kim ciśnie­niu w przemyśle.

Naj­wyż­szą jakość pro­duk­tu zapew­nia PONAR Wado­wi­ce SA, któ­ry od prze­szło 50-ciu lat jest jed­nym z naj­więk­szych pro­du­cen­tów ele­men­tów i ukła­dów hydrau­li­ki siło­wej w Pol­sce, dostar­cza­jąc swo­je roz­wią­za­nia nie tyl­ko na rynek kra­jo­wy, ale tak­że zagra­nicz­ny, współ­pra­cu­jąc ze spraw­dzo­ny­mi Part­ne­ra­mi, będą­cy­mi lide­ra­mi w swo­jej branży.

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020