Agregaty wysokociśnieniowe
Oferujemy kompleksową budowę agregatów wysokociśnieniowych wraz z dostawą odpowiednio dobranych akcesoriów, sterowaniem i obsługą techniczną.

Reali­zu­je­my pro­jek­ty w opar­ciu o indy­wi­du­al­ne zapo­trze­bo­wa­nie Klien­tów. Dzię­ki temu, nasze roz­wią­za­nia speł­nia­ją swo­je zada­nie oraz znaj­du­ją zasto­so­wa­nia w róż­nych pro­jek­tach, wyma­ga­ją­cych roz­bu­do­wy funkcjonalnej.

Wyko­nu­je­my agre­ga­ty w dowol­nej zabu­do­wie, z sil­ni­ka­mi elek­trycz­ny­mi lub Die­sla. Wszyst­kie apli­ka­cje wyko­ny­wa­ne są w opar­ciu o czę­ści wio­dą­cych pro­du­cen­tów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, co prze­kła­da się bez­po­śred­nio na żywot­ność pro­du­ko­wa­nych urzą­dzeń oraz ich wie­lo­let­nią niezawodność.

Zapro­jek­to­wa­ne i wyko­na­ne przez nas agre­ga­ty są każ­do­ra­zo­wo testo­wa­ne na spe­cja­li­stycz­nych sta­no­wi­skach badaw­czych, co gwa­ran­tu­je pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów sys­te­mu oraz ich wytrzy­ma­łość materiałową.

 

agregat HP PONAR JETtrolley 500/​16 ELtyp agre­ga­tu: prze­my­sło­wy pom­pa wyso­ko­ci­śnie­nio­wa: nurnikowa
typ zabu­do­wy: otwar­ty, rama na kołach meta­lo­wo-gumo­wych (jed­na oś skrętna) zawór regu­la­cji: tak, mechaniczny
ciśnie­nie robo­cze: do 500 bar zawór bez­pie­czeń­stwa: tak
wyda­tek wody: 16 l/​min

akce­so­ria stan­dar­do­we: tak 
(szcze­gó­ły u producenta)

napęd: elek­trycz­ny (MOLL), 15 kW, wtycz­ka 63A lub 32A, kabel 5 m gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy
czas reali­za­cji: do potwierdzenia

agregat HP PONAR JETtrolley 500/​20 EL


typ agre­ga­tu: prze­my­sło­wy pom­pa wyso­ko­ci­śnie­nio­wa: nur­ni­ko­wa
typ zabu­do­wy: otwar­ty, rama na kołach meta­lo­wo-gumo­wych (jed­na oś skrętna) zawór regu­la­cji: tak, mechaniczny
ciśnie­nie robo­cze: do 500 bar zawór bez­pie­czeń­stwa: tak
wyda­tek wody: 20 l/​min akce­so­ria stan­dar­do­we: tak 
(szcze­gó­ły u producenta)
napęd: elek­trycz­ny (MOLL), 18,5 kW,
wtycz­ka 63A, kabel 5 m
gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy
czas reali­za­cji: do potwierdzenia

agregat HP PONAR JETtrolley 500/​20 BS


typ agre­ga­tu: przemysłowy pom­pa wyso­ko­ci­śnie­nio­wa: nur­ni­ko­wa
typ zabu­do­wy: otwar­ty, rama na kołach metalowo-gumowych zawór regu­la­cji: tak, mechaniczny
ciśnie­nie robo­cze: do 500 bar zawór bez­pie­czeń­stwa: tak
wyda­tek wody: 20 l/​min akce­so­ria stan­dar­do­we: tak 
(szcze­gó­ły u producenta)
napęd: spa­li­no­wy /​benzyna (B&S), 31 KM gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy
czas reali­za­cji: do potwierdzenia

agregat HP PONAR JETtrolley 500/​30 EL


typ agre­ga­tu: przemysłowy pom­pa wyso­ko­ci­śnie­nio­wa: nur­ni­ko­wa
typ zabu­do­wy: otwar­ty, rama na kołach meta­lo­wo-gumo­wych (jed­na oś skrętna) zawór regu­la­cji: tak, mechaniczny
ciśnie­nie robo­cze: do 500 bar zawór bez­pie­czeń­stwa: tak
wyda­tek wody: 30 l/​min akce­so­ria stan­dar­do­we: tak 
(szcze­gó­ły u producenta)
napęd: elek­trycz­ny (MOLL), 30 kW, wtycz­ka 63A,
kabel 5 m
gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy
czas reali­za­cji: do potwierdzenia

agregat HP PONAR JETtrolley 500/​30 ELF


typ agre­ga­tu: prze­my­sło­wy z falownikiem pom­pa wyso­ko­ci­śnie­nio­wa: nurnikowa
typ zabu­do­wy: otwar­ty, rama na kołach meta­lo­wo-gumo­wych (jed­na oś skrętna) zawór regu­la­cji: tak, mechaniczny
ciśnie­nie robo­cze: do 500 bar zawór bez­pie­czeń­stwa: tak
wyda­tek wody: 30 l/​min akce­so­ria stan­dar­do­we: tak 
(szcze­gó­ły u producenta)
napęd: elek­trycz­ny (MOLL), 30 kW,
wtycz­ka 63A, kabel 5 m
gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy
czas reali­za­cji: do potwier­dze­nia

agregat HP PONAR JETskid cover 1000/​15 EL


typ agre­ga­tu: prze­my­sło­wy pom­pa wyso­ko­ci­śnie­nio­wa: nur­ni­ko­wa
typ zabu­do­wy: zamknię­ta, rama na kołach meta­lo­wo-gumo­wych (jed­na oś skrętna) zawór regu­la­cji: tak, mechaniczny
ciśnie­nie robo­cze: do 1000 bar zawór bez­pie­czeń­stwa: tak
wyda­tek wody: 15 l/​min akce­so­ria stan­dar­do­we: tak 
(szcze­gó­ły u producenta)
napęd: elek­trycz­ny (MOLL), 30 kW, wtycz­ka 63A, kabel 5 m gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy
czas reali­za­cji: do potwierdzenia

agregat HP PONAR JETbase 1500/​60 D


typ agre­ga­tu: prze­my­sło­wy pom­pa wyso­ko­ci­śnie­nio­wa: nur­ni­ko­wa
typ zabu­do­wy: otwar­ty zawór regu­la­cji: tak
ciśnie­nie robo­cze: do 1500 bar zawór bez­pie­czeń­stwa: tak
wyda­tek wody: 60 l/​min akce­so­ria stan­dar­do­we: tak 
(szcze­gó­ły u producenta)
napęd: spalinowy/​diesel, 185 kW gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy
czas reali­za­cji: do potwierdzenia

agregat HP PONAR JETbase 2500/​31 D


typ agre­ga­tu: przemysłowy pom­pa wyso­ko­ci­śnie­nio­wa: nur­ni­ko­wa
typ zabu­do­wy: otwar­ty zawór regu­la­cji: tak
ciśnie­nie robo­cze: do 2500 bar zawór bez­pie­czeń­stwa: tak
wyda­tek wody: 30 l/​min akce­so­ria stan­dar­do­we: tak 
(szcze­gó­ły u producenta)
napęd: spalinowy/​diesel, 159 kW gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy
czas reali­za­cji:
do potwier­dze­nia

zabudowa agregatu na przyczepie


Ofe­ru­je­my agre­ga­ty wyso­ko­ci­śnie­nio­we w indy­wi­du­al­nej kon­fi­gu­ra­cji Klien­ta, tj. z zasi­la­niem spa­li­no­wym bądź elek­trycz­nym, w zabu­do­wie sta­cjo­nar­nej lub mobil­nej.

Agre­ga­ty mogą być wypo­sa­żo­ne w ste­ro­wa­nie pod­sta­wo­we, roz­sze­rzo­ne lub zaawan­so­wa­ne (wypo­sa­żo­ne w moduł moni­to­rin­gu i pre­dyk­cji para­me­trów tech­nicz­nych agre­ga­tu, reko­men­do­wa­ne przez PONAR Wado­wi­ce).

gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy | czas reali­za­cji: do potwier­dze­nia

 

 

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020