Odzież ochronna
Jesteśmy dystrybutorem najwyższej klasy produktów szwedzkiej firmy TST, produkującej odzież ochronną do pracy przy wysokociśnieniowych systemach wodnych. Oferowana przez nas linia odzieży ochronnej to gwarancja bezpieczeństwa i komfortu pracy z urządzeniami wykorzystującymi technologię UHP.

Posia­da­my w ofer­cie kami­zel­ki chło­dzą­ce oraz sze­ro­ki asor­ty­ment odzie­ży ochron­nej: kur­tek, kom­bi­ne­zo­nów, itp.

Wszyst­kie ubra­nia dostęp­ne są w wie­lu roz­mia­rach, zosta­ły wyko­na­ne z wytrzy­ma­łych mate­ria­łów, gwa­ran­tu­ją­cych dłu­gie użyt­ko­wa­nie produktów.© Copyrights by PONAR Wadowice 2020