Hydrodemolition i antykorozja powierzchni betonu
Jesteśmy autoryzowanym partnerem szwedzkiego producenta maszyn do kucia betonu, firmy Aquajet Systems AB, światowego lidera w zakresie produkcji robotów do hydrodemolition.

Wyko­rzy­sta­nie metody:

  • nie wpro­wa­dza wibracji,
  • nie emi­tu­je pyłu do otoczenia,
  • nie naru­sza zbro­je­nia kon­struk­cji betonowej,
  • ma dzia­ła­nie anty­ko­ro­zyj­ne i czysz­czą­ce wzglę­dem zbrojenia,
  • ogra­ni­cza hałas emi­to­wa­ny do otoczenia,
  • pozwa­la na selek­tyw­ne lub nie­se­lek­tyw­ne usu­nię­cie beto­nu w zależ­no­ści od zaapli­ko­wa­ne­go ciśnienia,
  • pozo­sta­wia czy­stą powierzch­nię betonu,
  • jest bez­piecz­niej­sza i wydaj­niej­sza niż tra­dy­cyj­ne meto­dy usu­wa­nia betonu.

Jako jed­na z nie­licz­nych firm w Pol­sce, PONAR Wado­wi­ce posia­da kom­plet­ny sys­tem do kucia beto­nu (dedy­ko­wa­ny agre­gat UHP + robot Aqu­aCut­ter 410A), któ­ry ofe­ru­je­my do sprze­da­ży oraz do wyna­ję­cia wraz z obsłu­gą ope­ra­to­ra pod­czas wyko­ny­wa­nych prac.

 

AQUA CUTTER 410A evolution 2.0


masa cał­ko­wi­ta: 1190 kg sze­ro­kość robo­cza: 0 – 1,7 m
dłu­gość: 2,1 m roz­sze­rzo­na sze­ro­kość robo­cza: 0 – 3,2 m
min sze­ro­kość: 0,78 m
sze­ro­kość toru: 0,78 – 1,16 m
źró­dło napę­du: sil­nik elek­trycz­ny 3 fazy, 5,5 kW
400 VAC 16 A (inne na zamówienie)
min wyso­kość: 0,99 m\ 1,07 m
wyso­kość robo­cza: 3 m
gwa­ran­cja: 12 miesięcy
zasięg bocz­ny: 2 m
kąt lan­cy: ± 45°
czas reali­za­cji: do potwierdzenia

AQUA CUTTER 410A TK evolution 2.0


masa cał­ko­wi­ta: 1160 kg przy­łą­cza próż­nio­we: 2 x 2,5 ˝BSP
dłu­gość: 2,0 m śred­ni­ca gło­wi­cy dyszy: 250 mm (9,8˝)
min sze­ro­kość: 0,78 m
sze­ro­kość toru: 0,78 – 1,16 m
prze­pływ i ciśnie­nie: 170 – 65 l/​min
przy 800 – 2500 bar
min wyso­kość: 0,99 m
wyso­kość robo­cza: 4 m
gwa­ran­cja: 12 miesięcy
śred­ni­ca robo­cza: 1,3 – 3,0 m czas reali­za­cji: do potwierdzenia

AQUA CUTTER 410V evolution 2.0


masa cał­ko­wi­ta: 1250 kg zasięg bocz­ny: 0,95 m
kąt lan­cy: ± 45°
dłu­gość: 2,1 – 2,27 m sze­ro­kość robo­cza: 0 – 1,7 m
min sze­ro­kość: 0,78 m
sze­ro­kość toru: 0,78 – 1,16 m
gwa­ran­cja: 12 miesięcy
min wyso­kość: 0,99 m
wyso­kość robo­cza: 4 m
czas reali­za­cji: do potwierdzenia

AQUA CUTTER 710H evolution 2.0


masa cał­ko­wi­ta: 2000 kg sze­ro­kość robo­cza: 0 – 2,45 m
dłu­gość: 2,57 – 2,82 m roz­sze­rzo­na sze­ro­kość robo­cza: 0 – 4,45 m
min sze­ro­kość: 2 m
sze­ro­kość toru: 1,03 – 1,63 m
źró­dło napę­du: sil­nik Die­sel
(dostęp­na opcja elektryczna)
min wyso­kość: 1,3 m gwa­ran­cja: 12 miesięcy
kąt lan­cy: ± 45° czas reali­za­cji: do potwierdzenia

AQUA CUTTER 710V evolution 2.0


masa cał­ko­wi­ta: 2350 kg zasięg bocz­ny: 2 m
kąt lan­cy: ± 45°
dłu­gość: 2,57 – 2,82 m sze­ro­kość robo­cza: 0 – 2,45 m
min sze­ro­kość: 1,03 m
sze­ro­kość toru: 1,03 – 1,63 m
gwa­ran­cja: 12 miesięcy
min wyso­kość: 1,3 m\ 1,6 m
wyso­kość robo­cza: 7 m
czas reali­za­cji: do potwier­dze­nia

AQUA CUTTER 710VE evolution 2.0


masa cał­ko­wi­ta: 2350 kg zasięg bocz­ny: 2 m
kąt lan­cy: ± 45°
dłu­gość: 2,57 – 2,82 m sze­ro­kość robo­cza: 0 – 2,45 m
min sze­ro­kość: 1,03 m
sze­ro­kość toru: 1,03 – 1,63 m
gwa­ran­cja: 12 miesięcy
min wyso­kość: 1,3 m\ 1,6 m
wyso­kość robo­cza: 7 m
czas reali­za­cji: do potwierdzenia

AQUA CUTTER 710V XL evolution 2.0


masa cał­ko­wi­ta: 2430 kg zasięg bocz­ny: 2 m
kąt lan­cy: ± 45°
dłu­gość: 2,57 – 2,82 m sze­ro­kość robo­cza: 0 – 2,45 m
min sze­ro­kość: 1,23 m
sze­ro­kość toru: 1,23 – 1,83 m
gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy
min wyso­kość: 1,3/1,6 m
wyso­kość robo­cza: 7 m
czas reali­za­cji: do potwier­dze­nia

AQUA FRAME type I (without PCM)


przy­bli­żo­na dłu­gość: 3,3 m źró­dło ste­ro­wa­nie: robot AQUA CUTTER lub PCU
sze­ro­kość: 2,9 m gwa­ran­cja: 12 miesięcy
dłu­gość cię­cia: 0 – 2,8 m
sze­ro­kość kosze­nia: 0 – 2,25 m
czas reali­za­cji: do potwierdzenia

AQUA SPINE type I (without PCM)


przy­bli­żo­na dłu­gość: 1,0 – 6,0 m źró­dło ste­ro­wa­nia: robot AQUA CUTTER lub PCU
sze­ro­kość: 1,0 – 3,0 m gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy
dłu­gość cię­cia: 1,0 – 6,0 m czas reali­za­cji: do potwierdzenia

 

Power Control Module (PCM)


pozy­cja PCM: do tyłu/​do przodu waga: 70 kg
hamul­ce: przed­nie koła gwa­ran­cja: 12 miesięcy
kie­ro­wa­nie: przed­nie koła czas reali­za­cji: do potwierdzenia

ECO CLEAR 20 2.0

wydaj­ność: 20 m3/​h (pH wody wylo­to­wej: 6-9) dłu­gość (L1): 6058 m (ISO 20`)
zmęt­nie­nie wody wycho­dzą­cej: 20 – 40 mg/​l sze­ro­kość (W1): 2438 m (ISO 8`)
regu­la­to­ry pH: dwu­tle­nek węgla (CO2) wyso­kość (H1): 2591 m (ISO 8,5`)
zuży­cie chlor­ku poli (gli­nu): 10 -30 g/​m3 masa: 8900 kg
zuży­cie flo­ku­lan­tu: 1,5 -3,0 g/​m3 gwa­ran­cja: 12 miesięcy
zuży­cie CO2: 0,2 – 0,6 kg/​m3 czas reali­za­cji: do potwierdzenia

Beam Extension kit 2x1m


zestaw prze­dłu­ża­ją­cy: 2 x 1 m gwa­ran­cja: 12 miesięcy
prze­dłuż­ki: 250, 500, 750, 1000, 1500 mm czas reali­za­cji: do potwierdzenia
max prze­dłu­że­nie: 2000 mm  

Beam Extension kit 2x1m with elbow


zestaw prze­dłu­ża­ją­cy: 2 x 1 m z kolankiem kąt gię­cia: 0 °, 22,5 °, 45 °, 67,5 °, 90 °, 112,5 °
prze­dłuż­ki: 250, 500, 750, 1000, 1500 mm gwa­ran­cja: 12 miesięcy
max prze­dłu­że­nie: 2000 mm czas reali­za­cji: do potwierdzenia

Beam Extension kit LT with elbow


prze­dłuż­ki: 250, 500, 750, 1000, 1500 mm gwa­ran­cja: 12 miesięcy
max prze­dłu­że­nie: 1500 mm czas reali­za­cji: do potwierdzenia
kąt zgię­cia (kola­no): 0 °, 22,5 °, 45 °, 67,5 °,
90 °, 112,5 °
 

Circular Power Head ø1,5M


śred­ni­ca słu­pa: 0,7 – 1,2 m (2,3 – 3,9 stóp)
więk­sza śred­ni­ca dostęp­na na życzenie
zgod­ne robo­ty: AQUA CUTTER 710V,
AQUA CUTTER 410V, AQUA SPINE
kąt pra­cy: 360 ° gwa­ran­cja: 12 miesięcy
oscy­la­cja: tak czas reali­za­cji: do potwierdzenia
kąt lan­cy: wstęp­nie ustawiony  

Electro-hydraulic drive 2.0 3 phase 230V


dłu­gość: 530 mm max. prze­pływ: 21,4 l/​min przy 50 Hz
sze­ro­kość: 430 mm (620 mm z kołami) ilość ole­ju: 25 l
wyso­kość: 1100 mm moc sil­ni­ka: 4,2 kW
koła: 320 x 100 mm,
bez prze­bi­cia i odpor­ne na olej
napię­cie: 3 x 230 VAC przy 50 Hz
masa: 98 kg (waga z ole­jem: 123 kg) gwa­ran­cja: 12 miesięcy
max. ciśnie­nie hydrau­licz­ne: 200 bar czas reali­za­cji: do potwierdzenia

Rotolance 1000


śred­ni­ca robo­cza: 360 mm połą­cze­nia węża HP: M36 x 2 DKO
max. ciśnie­nie wody: 1000 bar (14 500 psi) max. nos dysz: 4
max. prze­pływ wody: 240 l/​min połą­cze­nia próż­nio­we: 2 x 2,5 ˝BSP
pręd­kość obro­to­wa: 0 – 800 obr.\min
(hydrau­licz­na)
waga: 110 kg
max. hydr. ciśnie­nie: 110 bar (1595 psi) gwa­ran­cja: 12 mie­się­cy
max. hydr. prze­pływ: 20 l/​min czas reali­za­cji: do potwierdzenia

Rotolance 2500


śred­ni­ca robo­cza: 350 mm połą­cze­nia węża HP: dła­wik M30 x 2
max. ciśnie­nie wody: 2500 bar (36 300 psi) max. nos dysz: 20
max. prze­pływ wody: 65 l/​min połą­cze­nia próż­nio­we: 2 x 2,5 ˝BSP
pręd­kość obro­to­wa: 0 – 1000 rpm
(hydrau­licz­ne)
waga: 110 kg
max. hydr. ciśnie­nie: 110 bar (1595 psi) gwa­ran­cja: 12 miesięcy
max. hydr. prze­pływ: 20 l/​min czas reali­za­cji: do potwierdzenia

Rotolance 2500 LT


śred­ni­ca robo­cza: 215 mm max. nos dysz: 20
ciśnie­nie robo­cze: 2500 bar połą­cze­nia próż­nio­we: 2 x 2,5 ˝BSP
max. prze­pływ wody: 65 l/​min waga: 95 kg
pręd­kość obro­to­wa: 0 – 1000 rpm
(hydrau­licz­ne)
gwa­ran­cja: 12 miesięcy
max. hydr. ciśnie­nie: 110 bar (1595 psi) czas reali­za­cji: do potwierdzenia
połą­cze­nia węża HP: dła­wik M30 x 2  

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020