Systemy monitoringu pracy
Posiadamy w ofercie system PONARpredict.
Jest
to system zdalnego monitoringu stanu maszyn, wyposażony w moduł analizy pracy i predykcji. To jeden z najbardziej zaawansowanych systemów umożliwiający diagnostykę i zabezpieczenie układów napędowych.
PONARpredict jest kluczowym modułem w podejściu predykcyjnym i proaktywnym w utrzymaniu i nadzorze maszyn. Pozwala zaplanować prace konserwacyjne oraz przewidzieć wystąpienie większości awarii.
Modułowość systemu pozwala na zaadaptowanie go zarówno w maszynach nowych jak i używanych.

PONARpre­dict znaj­du­je zasto­so­wa­nie wszę­dzie tam, gdzie potrzeb­ne są zaawan­so­wa­ne mecha­ni­zmy moni­to­ro­wa­nia i zabez­pie­cza­nia ukła­dów napę­do­wych. Tego rodza­ju wymo­gi poja­wia­ją się w odpo­wie­dzial­nych napę­dach, któ­rych prze­sto­je awa­ryj­ne mogą powo­do­wać znacz­ne kosz­ty czy też nara­że­nie zdro­wia, życia lub mienia.

Dys­po­nu­jąc dany­mi dia­gno­stycz­ny­mi sys­te­mu PONARpre­dict moż­li­we jest unik­nię­cie takich sytu­acji poprzez dostar­cze­nie użyt­kow­ni­ko­wi infor­ma­cji oraz szyb­kie doko­na­nie kon­ser­wa­cji bądź napra­wy zespo­łu napę­do­we­go w zapla­no­wa­nym terminie.

Sys­tem ten posiada:

 • ste­row­nik XL7E z 7-calo­wym wyświe­tla­czem lub ste­row­nik XL4E z 3,5-calowym wyświetlaczem,
 • prze­twor­ni­ki para­me­trów pozwa­la­ją­ce ste­row­ni­ko­wi PLC na pra­wi­dło­we kon­tro­lo­wa­nie pra­cy agre­ga­tu oraz dają­ce użyt­kow­ni­ko­wi dokład­ne para­me­try pra­cy ukła­du takie jak: ciśnie­nie na ssa­niu pom­py, tem­pe­ra­tu­ra i poziom wody w zbior­ni­ku bufo­ro­wym, ciśnie­nie powie­trza ste­ru­ją­ce­go zawo­ra­mi pneu­ma­tycz­ny­mi, pomiar przepływów,
 • har­mo­no­gram ser­wi­so­wy umiesz­czo­ny w PLC auto­ma­tycz­nie przy­po­mi­na o potrze­bie kon­ser­wa­cji urządzenia,
 • zdal­ny moni­to­ring aktu­al­nych para­me­trów oraz moż­li­wość prze­glą­da­nia danych historycznych.

Dodat­ko­wa zale­ta to moż­li­wość dostę­pu do danych przez ser­wis, co w nie­któ­rych przy­pad­kach znacz­nie przy­spie­sza usu­nię­cie awa­rii, a cza­sem nawet pozwa­la na zdal­ne jej usunięcie.

 

PONAR PCUbasic (do 1100 bar)


Sys­tem ste­ro­wa­nia agre­ga­tem wyso­ko­ci­śnie­nio­wym dla max. 1100 bar.

 • ste­row­nik XL4E z 3,5 calo­wym wyświetlaczem
 • czuj­ni­ki para­me­trów pozwa­la­ją­ce ste­row­ni­ko­wi PLC na pra­wi­dło­we kon­tro­lo­wa­nie pra­cy agregatu,
 • har­mo­no­gram ser­wi­so­wy umiesz­czo­ny w PLC auto­ma­tycz­nie przy­po­mi­na o potrze­bie kon­ser­wa­cji urzą­dze­nia (funk­cji przy­po­mi­na­nia nie moż­na jed­nak trak­to­wać jako udo­ku­men­to­wa­nia popraw­nej kon­ser­wa­cji maszyny).

gwa­ran­cja: 12 miesięcy

PONAR PCUbasic (pow. 1100 bar)


Sys­tem ste­ro­wa­nia agre­ga­tem wyso­ko­ci­śnie­nio­wym pow. 1100 bar.

 • ste­row­nik XL4E z 3,5 calo­wym wyświetlaczem,
 • czuj­ni­ki para­me­trów pozwa­la­ją­ce ste­row­ni­ko­wi PLC na pra­wi­dło­we kon­tro­lo­wa­nie pra­cy agregatu,
 • har­mo­no­gram ser­wi­so­wy umiesz­czo­ny w PLC auto­ma­tycz­nie przy­po­mi­na o potrze­bie kon­ser­wa­cji urzą­dze­nia (funk­cji przy­po­mi­na­nia nie moż­na jed­nak trak­to­wać jako udo­ku­men­to­wa­nia popraw­nej kon­ser­wa­cji maszyny).

gwa­ran­cja: 12 miesięcy

PONAR PCUpro (do 1100 bar)


Zaawan­so­wa­ny sys­tem ste­ro­wa­nia, kon­tro­li i moni­to­rin­gu pra­cy agre­ga­tu wyso­ko­ci­śnie­nio­we­go dla max. 1100 bar.

 • ste­row­nik XL7E z 7 calo­wym wyświetlaczem
 • prze­twor­ni­ki para­me­trów pozwa­la­ją­ce ste­row­ni­ko­wi PLC na pra­wi­dło­we kon­tro­lo­wa­nie pra­cy agre­ga­tu oraz dają­ce użyt­kow­ni­ko­wi dokład­ne para­me­try pra­cy ukła­du, takie jak: ciśnie­nie na ssa­niu pom­py, tem­pe­ra­tu­ra i poziom wody w zbior­ni­ku bufo­ro­wym, ciśnie­nie powie­trza ste­ru­ją­ce­go zawo­ra­mi pneu­ma­tycz­ny­mi, przepływ
 • har­mo­no­gram ser­wi­so­wy umiesz­czo­ny w PLC auto­ma­tycz­nie przy­po­mi­na o potrze­bie kon­ser­wa­cji urzą­dze­nia (funk­cji przy­po­mi­na­nia nie moż­na trak­to­wać jako udo­ku­men­to­wa­nia popraw­nej kon­ser­wa­cji maszyny).

gwa­ran­cja: 12 miesięcy

PONAR PCUpro (powyżej 1100 bar)


Zaawan­so­wa­ny sys­tem ste­ro­wa­nia, kon­tro­li i moni­to­rin­gu pra­cy agre­ga­tu wyso­ko­ci­śnie­nio­we­go pow. 1100 bar.

 • ste­row­nik XL7E z 7 calo­wym wyświetlaczem
 • prze­twor­ni­ki para­me­trów pozwa­la­ją­ce ste­row­ni­ko­wi PLC na pra­wi­dło­we kon­tro­lo­wa­nie pra­cy agre­ga­tu oraz dają­ce użyt­kow­ni­ko­wi dokład­ne para­me­try pra­cy ukła­du takie jak: ciśnie­nie na ssa­niu pom­py, tem­pe­ra­tu­ra i poziom wody w zbior­ni­ku bufo­ro­wym, ciśnie­nie powie­trza ste­ru­ją­ce­go zawo­ra­mi pneu­ma­tycz­ny­mi, przepływ
 • har­mo­no­gram ser­wi­so­wy umiesz­czo­ny w PLC auto­ma­tycz­nie przy­po­mi­na o potrze­bie kon­ser­wa­cji urzą­dze­nia (funk­cji przy­po­mi­na­nia nie moż­na trak­to­wać jako udo­ku­men­to­wa­nia popraw­nej kon­ser­wa­cji maszyny).

gwa­ran­cja: 12 miesięcy

PONARpredict (do 1100 bar)


PONARpre­dict wraz z sys­te­mem ana­li­zy ano­ma­lii pra­cy i pre­dyk­cji pow. 1100 bar.

 • ste­row­nik XL7E z 7 calo­wym wyświetlaczem
 • prze­twor­ni­ki para­me­trów pozwa­la­ją­ce ste­row­ni­ko­wi PLC na pra­wi­dło­we kon­tro­lo­wa­nie pra­cy agre­ga­tu, dają­ce użyt­kow­ni­ko­wi dokład­ne para­me­try pra­cy ukła­du takie jak: ciśnie­nie na ssa­niu pom­py, tem­pe­ra­tu­ra i poziom wody w zbior­ni­ku bufo­ro­wym, ciśnie­nie powie­trza ste­ru­ją­ce­go zawo­ra­mi pneu­ma­tycz­ny­mi, przepływ
 • har­mo­no­gram ser­wi­so­wy umiesz­czo­ny w PLC auto­ma­tycz­nie przy­po­mi­na o potrze­bie kon­ser­wa­cji urzą­dze­nia (funk­cji przy­po­mi­na­nia nie moż­na trak­to­wać jako udo­ku­men­to­wa­nia popraw­nej kon­ser­wa­cji maszy­ny) – zdal­ny moni­to­ring aktu­al­nych para­me­trów oraz moż­li­wość prze­glą­da­nia danych historycznych.
 • Dodat­ko­wa zale­ta to moż­li­wość dostę­pu do danych przez ser­wis, co w nie­któ­rych przy­pad­kach znacz­nie przy­spie­sza usu­nię­cie awa­rii, a cza­sem nawet pozwa­la na zdal­ne jej usunięcie.

gwa­ran­cja: 12 miesięcy

PONARpredict (powyżej 1100 bar)


PONARpre­dict wraz z sys­te­mem ana­li­zy ano­ma­lii pra­cy i pre­dyk­cji pow. 1100 bar.

 • ste­row­nik XL7E z 7 calo­wym wyświe­tla­czem prze­twor­ni­ki para­me­trów pozwa­la­ją­ce ste­row­ni­ko­wi PLC na pra­wi­dło­we kon­tro­lo­wa­nie pra­cy agre­ga­tu oraz dają­ce użyt­kow­ni­ko­wi dokład­ne para­me­try pra­cy ukła­du takie jak: ciśnie­nie na ssa­niu pom­py, tem­pe­ra­tu­ra i poziom wody w zbior­ni­ku bufo­ro­wym, ciśnie­nie powie­trza ste­ru­ją­ce­go zawo­ra­mi pneu­ma­tycz­ny­mi, przepływ
 • har­mo­no­gram ser­wi­so­wy umiesz­czo­ny w PLC auto­ma­tycz­nie przy­po­mi­na o potrze­bie kon­ser­wa­cji urzą­dze­nia (funk­cji przy­po­mi­na­nia nie moż­na trak­to­wać jako udo­ku­men­to­wa­nia popraw­nej kon­ser­wa­cji maszyny)
 • zdal­ny moni­to­ring aktu­al­nych para­me­trów oraz moż­li­wość prze­glą­da­nia danych histo­rycz­nych, dodat­ko­wa zale­ta to moż­li­wość dostę­pu do danych przez ser­wis, co w nie­któ­rych przy­pad­kach znacz­nie przy­spie­sza usu­nię­cie awa­rii, a cza­sem nawet pozwa­la na zdal­ne jej usunięcie.

gwa­ran­cja: 12 miesięcy

PONARpredict Annual on-line


Rocz­ny dostęp on-line do plat­for­my PONARpre­dict – zdal­ny moni­to­ring aktu­al­nych para­me­trów oraz moż­li­wość prze­glą­da­nia danych histo­rycz­nych, dodat­ko­wa zale­ta to moż­li­wość dostę­pu do danych przez ser­wis, co w nie­któ­rych przy­pad­kach znacz­nie  przy­spie­sza usu­nię­cie awa­rii, a cza­sem nawet pozwa­la na zdal­ne jej usunięcie

PONARpredict Monthly on-line


Rocz­ny dostęp on-line do plat­for­my PONARpre­dict – zdal­ny moni­to­ring aktu­al­nych para­me­trów oraz moż­li­wość prze­glą­da­nia danych histo­rycz­nych, dodat­ko­wa zale­ta to moż­li­wość dostę­pu do danych przez ser­wis, co w nie­któ­rych przy­pad­kach znacz­nie przy­spie­sza usu­nię­cie awa­rii, a cza­sem nawet pozwa­la na zdal­ne jej usunięcie.

 

 

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020