Podgrzewcze wodne
Uzupełnienie naszej oferty stanowią podgrzewacze wodne PONARHotBox. Urządzenia te, to idealne rozwiązanie wspierające zakres dostaw agregatów wysokociśnieniowych PONAR JETtrolley o parametrach ciśnienia roboczego do 500 bar.

Jako pro­du­cent agre­ga­tów wyso­ko­ci­śnie­nio­wych ofe­ru­je­my rów­nież urzą­dze­nia uzu­peł­nia­ją­ce. W przy­pad­ku agre­ga­tów o ciśnie­niu robo­czym do 500 bar, w sytu­acjach tego wyma­ga­ją­cych, reko­men­du­je­my tak­że sto­so­wa­nie pod­grze­wa­czy wody. Dzię­ki ich zasto­so­wa­niu, w więk­szo­ści przy­pad­ków, uzy­sku­je­my lep­szą jakość w pra­cach czyszczeniowych.

Roz­wią­za­nie w posta­ci zasto­so­wa­nia pod­grze­wa­cza wody naj­czę­ściej jest sto­so­wa­ne pod­czas prac czysz­cze­nio­wych ele­men­tów zatłusz­czo­nych, zaole­jo­nych itp. Koniecz­ność zasto­so­wa­nia pod­grze­wa­czy wody do agre­ga­tów wyso­ko­ci­śnie­nio­wych naj­czę­ściej jest potwier­dza­na przez naszych spe­cja­li­stów. W tym celu dekla­ru­je­my tak­że goto­wość do prze­pro­wa­dze­nia poka­zu DEMO na ele­men­tach doce­lo­wych. Tym samym, każ­dy z naszych Klien­tów otrzy­mu­je naj­lep­sze dane do pod­ję­cia słusz­nej decy­zji zwią­za­nej z koniecz­no­ścią uży­cia bądź zanie­cha­nia robót z uży­ciem urzą­dze­nia Hot­Box.

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020