Ekstraktory hydrauliczne IDRO
Od 2017 jesteśmy autoryzowanym i wyłącznym partnerem handlowym włoskiego producenta ekstraktorów hydraulicznych, firmy IDROJET. Oferujemy również usługi związane z budową ekstraktorów według indywidualnych wymagań Klienta w zakresie długości i wagi wymienników ciepła.

Eks­trak­to­ry to urzą­dze­nia prze­zna­czo­ne do wyj­mo­wa­nia i wsu­wa­nia wkła­dów ruro­wych wymien­ni­ków cie­pła. Wyko­na­ne są w posta­ci ramy pod­wie­sza­nej cię­gnem do haka dźwi­gu robo­cze­go. Eks­trak­tor wypo­sa­żo­ny jest w agre­gat hydrau­licz­ny z napę­dem spa­li­no­wym. Dodat­ko­wo, uprzę­dze­nie moż­na wypo­sa­żyć w dostaw­kę umoż­li­wia­ją­cą pra­cę z wkła­da­mi o więk­szej długości. Ste­ro­wa­nie pra­cą urzą­dze­nia odby­wa się zdal­nie, z kon­so­li połą­czo­nej prze­wo­da­mi z insta­la­cją elektrohydrauliczną.
 
© Copyrights by PONAR Wadowice 2020