Usługi
Oprócz budowania dedykowanych rozwiązań dla naszych Klientów, swoje działania skupiamy także na wspieraniu Działów Utrzymania Ruchu oraz Działów Technicznych firm z różnych branż. Każdorazowo deklarujemy dedykowaną opiekę handlową, techniczną oraz serwisową. Dzięki takiemu podejściu każdy z naszych Klientów jest obsługiwany szybko i sprawnie oraz ma pewność stałości zespołu serwisowego. Proponowane przez nas Umowy Serwisowe są dodatkową gwarancją wsparcia serwisowego w trybie pilnym – awaryjnym.

Jako doświad­czo­na kadra inży­nier­sko-ser­wi­so­wa, PONAR Pres­su­re, na życze­nie Klien­ta wyko­nu­je remon­ty, prze­glą­dy tech­nicz­ne oraz ser­wi­sy bie­żą­ce agre­ga­tów oraz osprzę­tu i akce­so­riów wyso­ko­ci­śnie­nio­wych. Nasze wie­lo­let­nie doświad­cze­nie daje gwa­ran­cję dłu­giej żywot­no­ści sprzę­tu pod­czas kolej­nych zleceń.

Jeśli sprzęt, któ­ry Pań­stwo posia­da­ją nie speł­nia wymo­gów tech­nicz­nych i zapo­trze­bo­wa­nia na ryn­ku, zapra­sza­my do kon­tak­tu. Ofe­ru­je­my peł­ne wspar­cie i zapro­po­nu­je­my roz­wią­za­nia, któ­re pomo­gą Pań­stwu zmo­der­ni­zo­wać posia­da­ne urządzenia.

W zakre­sie moder­ni­za­cji sprzę­tu świad­czy­my usługi:

 • zmia­ny para­me­trów technicznych;
 • zmia­ny obec­nej funkcjonalności;
 • zmia­nę gaba­ry­tów zewnętrz­nych, itp.

W zakre­sie usług ogól­nych znaj­du­ją się m.in.:

 • Prze­glą­dy okre­so­we (kon­ser­wa­cyj­ne);
 • Kom­plek­so­we uszczel­nie­nia maszyn;

– kom­plek­so­we ser­wi­sy pomp wysokociśnieniowych
– uszczel­nie­nia blo­ków zaworowych
– uszczel­nie­nia siłowników
– uszczel­nie­nia węży hydrau­licz­nych i pneumatycznych
– uszczel­nie­nia i prze­glą­dy sil­ni­ków agre­ga­tów wysokociśnieniowych

 • Czysz­cze­nie zbior­ni­ków olejowych;
 • Dosta­wa węży hydrau­licz­nych i pneu­ma­tycz­nych wraz z zakuciem;
 • Wymia­na węży hydrau­licz­nych i pneumatycznych;
 • Wymia­na oleju;

– dosta­wa ole­ju zgod­nie z DTR maszy­ny lub indy­wi­du­al­ny­mi ustaleniami
– fil­tra­cja ole­ju do kla­sy dekla­ro­wa­nej w DTR
– gwa­ran­cja rapor­tów oraz badań pod­mio­tów niezależnych

 • Roz­bu­do­wa maszyn o dodat­ko­we sys­te­my chłodzenia;
 • Roz­bu­do­wa maszyn o dodat­ko­we sys­te­my filtracji;
 • Pra­ce na indy­wi­du­al­ne zle­ce­nie Klienta.

PONAR Pres­su­re, dzię­ki doświad­cze­niu swo­je­mu oraz współ­pra­cu­ją­cych z nami Part­ne­ra­mi han­dlo­wy­mi, posia­da tak­że kom­plek­so­wą wie­dzę na temat wyko­ny­wa­nia czysz­czeń wyso­ko­ci­śnie­nio­wych na insta­la­cjach prze­my­sło­wych. Dla­te­go też słu­ży­my pomo­cą w opty­ma­li­za­cji prac, tj. dobo­rze tech­no­lo­gii czysz­cze­nia: auto­ma­ty­za­cji pro­ce­su, a co za tym idzie i przy­śpie­sze­niu prac, obni­że­niu kosz­tów pro­jek­tu, zwięk­sze­niu bez­pie­czeń­stwu operatorów.

Dzię­ki naszym zaprzy­jaź­nio­nym Part­ne­rom, przy ich współ­pra­cy, a z uży­ciem nasze­go sprzę­tu zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go, wyko­nu­je­my tak­że czysz­cze­nia wyso­ko­ci­śnie­nio­we. Ta usłu­ga sta­no­wi jed­nak tyl­ko zakres indy­wi­du­al­ny, na życze­nie Klien­ta,  w celu pod­trzy­ma­nia kom­plek­so­wo­ści obsługi.

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020