One, two three

PONAR Pres­su­re to mar­ka wyso­ko­ci­śnie­nio­wych sys­te­mów hydrau­li­ki wod­nej PONAR Wado­wi­ce SA. Ofe­ru­je­my modu­ło­we oraz indy­wi­du­al­ne roz­wią­za­nia z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii wody pod wyso­kim ciśnie­niem (ultra high pressure).

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020