FEEDERcombo x3 Cleaning System STD
FEEDERcombo x3 Cleaning System STD to kompletny zestaw elementów grupy FEEDER przeznaczony do czyszczenia wymienników ciepła, m.in. w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz w zakładach petrochemicznych.

Sys­tem FEEDERcom­bo x3 Cle­aning Sys­tem STD zawie­ra:

 • zło­żo­ny auto­ma­tycz­ny potrój­ny podaj­nik lan­cy ela­stycz­nej FEEDERcom­bo x3

 • kom­plet­na ALU rama STD do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji ze spe­cjal­nym uchwy­tem koł­nie­rzo­wy i obsza­rem robo­czym 150 x 150 cm

Kom­plet­na ALU rama STD do pozy­cjo­no­wa­nia i sta­bi­li­za­cji posiada:

  • spe­cjal­ny uchwyt koł­nie­rzo­wy do moco­wa­nia do wymien­ni­ka ciepła

  • uchwy­ty transportowe:

  • sil­ni­ki pneumatyczne

 • 3 x przed­nie rury pro­wa­dzą­ce – pro­wad­ni­ca trój­lan­co­wa 0,5 m,

 • CP (Con­trol Panel),

Ste­ro­wa­nie za pomo­cą pane­lu ste­ro­wa­nia (CP):

  • włącz­nik pneu­ma­tycz­ny on/​off
  • prze­łącz­nik szyb­ko­ści prze­su­wu (szyb­kie /​ wol­ne)
  • ste­ro­wa­nie ruchu: lewo /​ pra­wo
  • ste­ro­wa­nie ruchu: góra /​ dół
  • ruch lan­cy: do przo­du /​ do tyłu
  • zin­te­gro­wa­ny wyłącz­nik bezpieczeństwa
  • wąż spi­ral­ny pneu­ma­tycz­ny 5m
 • kom­plet­ny zespół przy­go­to­wa­nia powie­trza z prze­wo­dem 5 m,

 • 3 szt. – kom­plet­nych zesta­wów akce­so­riów dodat­ko­wych dla róż­nych średnic:

✓ pier­ście­nie blo­ka­dy lan­cy [mm]: 8,5/10/12/13/14/15,


✓ tyl­ne blo­ka­dy lan­cy [mm]: 8/9,5/11,5/12,6/13,3/14,6,


✓ koń­ców­ki przed­nie do rury pozy­cjo­nu­ją­cej [mm]: 12/​14/​18/​20/​23,


✓ dodat­ko­wy pas trans­mi­syj­ny lancy,

 • kom­plet klu­czy do montażu,
 • instruk­cję obsłu­gi PL.

Przy­kład uży­cia FEEDERcom­bo x3 Cle­aning Sys­tem STD

Pra­ca przy uży­ciu tego zesta­wu jest nie tyl­ko bez­piecz­niej­sza, ale dużo bar­dziej wydaj­na niż tra­dy­cyj­na meto­da czyszczenia.

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020