FEEDERbox z wykorzystaniem balansera na ramie A-FRAME

Mani­pu­la­tor FEEDERbox to pneu­ma­tycz­ny podaj­nik lan­cy wyko­rzy­sty­wa­ny do czysz­cze­nia wymien­ni­ków cie­pła, m.in. w elek­trow­niach, elek­tro­cie­płow­niach oraz w zakła­dach petrochemicznych.

Poni­żej fil­my pre­zen­tu­ją­ce wyko­rzy­sta­nie mani­pu­la­to­ra FEEDERbox wraz z A-FRAME (ramą typu A z balan­se­rem) odcią­ża­ją­cym ope­ra­to­ra i znacz­nie uła­twia­ją­cą pra­cę. Wyko­ny­wa­nie ope­ra­cji za pomo­cą tego zesta­wu jest efek­tyw­niej­sze /​ znacz­nie szyb­sze /​ bez­piecz­niej­sze dla operatora.

Zasto­so­wa­nie roz­wią­za­nia FEEDER pozwa­la zwięk­szyć wydaj­ność nawet 4-krot­nie niż pod­czas pra­cy ręcznej.


W kom­ple­cie:

 • 1 x podaj­nik z sil­ni­kiem pneumatycznym, 

 • 1 x przed­nia rura pro­wa­dzą­ca [0,45m],

 • 1 x tyl­ny ela­stycz­ny prze­wód pro­wa­dzą­cy [0,45m],

 • 1 x kom­plet­na sta­cja uzdat­nia­nia powietrza,

 • 1 x wąż powietrz­ny [5m],

 • 1 x regu­lo­wa­ny pasek na ramię,

 • 1 x orga­ni­zer z dodat­ko­wy­mi akce­so­ria­mi dla róż­nych średnic 
  • łapa­cze węża [mm]: 8,5 /​ 10/​12/​13/​14/​15,

  • ogra­nicz­ni­ki [mm]: 8 /​ 9,5 /​ 11,5 /​ 12,6 /​ 13,3 /​ 14,6,

  • stoż­ki przed­nie [mm]: 12/​14/​18/​20/​23,

  • zapa­so­wy pasek napędowy,

  • klu­cze imbusowe,

 • instruk­cja PL.

Wszyst­ko zamknię­te w solid­nej skrzyni

A-FRAME with balan­cer (rama typu A z balanserem)

 

 

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020