Budowa agregatów UHP

Ofe­ru­je­my tak­że agre­ga­ty wyso­ko­ci­śnie­nio­we w indy­wi­du­al­nej kon­fi­gu­ra­cji klien­ta, tj. z zasi­la­niem spa­li­no­wym bądź elek­trycz­nym, w zabu­do­wie sta­cjo­nar­nej lub mobilnej.

Każ­dy agre­gat może być wypo­sa­żo­ny w ste­ro­wa­nie pod­sta­wo­we, roz­sze­rzo­ne, zaawan­so­wa­ne (wypo­sa­żo­ne w moduł moni­to­rin­gu i pre­dyk­cji para­me­trów tech­nicz­nych agre­ga­tu) reko­men­do­wa­ne przez PONAR Wadowice.

» wię­cej informacji

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020