MARKA PONAR pressure
High pressure, High satisfaction

PONAR Pres­su­re to mar­ka wyso­ko­ci­śnie­nio­wych sys­te­mów hydrau­li­ki wod­nej PONAR Wado­wi­ce SA. Ofe­ru­je­my modu­ło­we oraz indy­wi­du­al­ne roz­wią­za­nia z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii wody pod wyso­kim ciśnie­niem (ultra high pressure).

» wię­cej informacji

SYSTEMY
UHP

Agregaty HP & UHP

View more

MONITORING
PRACY

Systemy analiz pracy i predykcji

View more

SYSTEMY
CZYSZCZĄCE

Systemy czyszczące FEEDER

View more

MANIPULATORY UHP

Manipulatory wspierające prace

View more

EKSTRAKTORY
HYDRAULICZNE

Ekstraktory IDRO

View more

HYDRO-DEMOLITION

Roboty do kucia betonu

View more
 
Rozwiązania dostosowane do indywidualnych oczekiwań Klienta

Nasze rozwią­zania są wydaj­ne, sku­tecz­ne i dopa­so­wa­ne do ocze­ki­wań Klien­ta oraz przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska.

Ofe­ru­je­my wydaj­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie wyso­ko­ci­śnie­nio­wej hydrau­li­ki wod­nej. Nasze usłu­gi mają zasto­so­wa­nie we wszyst­kich bran­żach, w któ­rych wyma­ga­na jest pre­cy­zja w dzia­ła­niu i nie­za­wod­ność systemów.

» wię­cej informacji

 
img23
Budowa agregatów UHP

Ofe­ru­je­my tak­że agre­ga­ty wyso­ko­ci­śnie­nio­we w indy­wi­du­al­nej kon­fi­gu­ra­cji klien­ta, tj. z zasi­la­niem spa­li­no­wym bądź elek­trycz­nym, w zabu­do­wie sta­cjo­nar­nej lub mobilnej.

Każ­dy agre­gat może być wypo­sa­żo­ny w ste­ro­wa­nie pod­sta­wo­we, roz­sze­rzo­ne, zaawan­so­wa­ne (wypo­sa­żo­ne w moduł moni­to­rin­gu i pre­dyk­cji para­me­trów tech­nicz­nych agre­ga­tu) reko­men­do­wa­ne przez PONAR Wadowice.

» wię­cej informacji

Aktualności
img02

PONAR razem z GIG dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa pracy w sektorze wydobywczym

View more
img02

PONAR Wadowice - Partnerem Technologicznym w projekcie HydroCoal Plus

View more
img02

Manipulator FEEDERbox – urządzenie dla każdego

View more
© Copyrights by PONAR Wadowice 2020